آزمایشگاه نوروژن

پذیرش

۰۵ مهر ۱۴۰۲
پذیرش

یکی از بخش‌های مهم آزمایشگاه تشخیص پزشکی ، پذیرش می‌باشد. در این بخش نسخه بیماران مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه امکان و شرایط تست‌های مورد نظر وجود داشته باشد، پذیرش رایانه‌ای نسخه‌ها بر اساس تعرفه های جاری طبق قراردادهای منعقد با سازمان¬های بیمه انجام می شود. شرایط بیماران قبل از نمونه گیری حائز اهمیت می-باشد بنابراین برای بررسی وضعیت بیمار کارشناس پذیرش سوالاتی از او درباره داشتن سابقه بیماری، مصرف دارو یا جراحی می پرسد و از مراجعین محترم خواهشمندیم همکاری کامل را با مسئولین پذیرش به منظور پاسخ گویی به سوالات مربوطه و تکمیل فرم های ضروری به عمل آورند.
سالن انتظار آزمایشگاه نیز بر اساس استانداردهای لازم طراحی شده است و جهت سرعت در انجام فرایند پذیرش، رسیدگی به درخواست مراجعین و کاهش زمان انتظار آنها در این واحد چند نفر از پرسنل به طور همزمان پاسخگوی مراجعین می‌باشند.
مراجعین پس از پذیرش نسخه و دریافت اطلاعات لازم از سوی متصدیان پذیرش به واحد نمونه‌گیری راهنمایی می‌شوند.

نظر دهید