آزمایشگاه نوروژن

معرفی آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه
معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه در دوره دوم فعالیت خود با توسعه  تجهیزات، به کار‌گیری نیروهای متخصص و کارآمد و همچنین افزایش فضای آزمایشگاه به حدود ۵۰۰ مترمربع و تاسیس بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی نظیر فلوسایتومتری و ملکولی سعی در ارائه خدمات نوین همگام با استاندادر‌های روز دنیا به جامعه تشخیص آزمایشگاهی کشور نمود.

 موسس و مسئول فنی آزمایشگاه نوروژن در چهاردهمین سال تاسیس این مجموعه با هدف ایجاد جامعیت در انجام آزمایش‌های در خواستی جامعه پزشکی محترم بخش‌های پاتولوژی و ژنتیک پزشکی را راه اندازی نمود.